ข้อมูลการสำรวจประชากรสัตว์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)