ผลวิเคราะห์การพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยแบบจำลองเชิงพื้นที่ (Spatial Model)