ติดต่อสอบถาม

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขหมายโทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444
เลขหมายโทรสาร 0-2653-4925
อีเมล์ info@dld.go.th